คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา

 

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา

 

สรุปรายการประชุม คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา

สรุปรายงานการประชุมครั้งที่1

สรุปรายงานการประชุมครั้งที่2

สรุปรายงานการประชุมครั้งที่3

 

 

ภาพกิจกรรม | การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา
ภาพกิจกรรม ครั้งที่1
ภาพกิจกรรม ครั้งที่2
ภาพกิจกรรม ครั้งที่3
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2909-1428 , เบอร์แฟกซ์ : 0 2909-1428
e-mail: arnont@vru.ac.th

เริ่มนับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้เข้าชม Web Hits