ประวัติ ( history)

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษา เดิมมีฐานะเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษา ของวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมาได้มีประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงได้ยกฐานะ เป็นสำนักกิจการนักศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กำกับดูแล วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ   เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองพัฒนานักศึกษาก็ยังมีฐานะเป็นสำนักกิจการนักศึกษา
จนกระทั่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ โดยมหาวิทยาลัยได้มีประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย สำนักกิจการนักศึกษา ได้ถูกปรับฐานะเป็น “กองพัฒนานักศึกษา” เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้กำกับดูแล จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้ผนวกงานของสำนักศิลปวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของกองพัฒนานักศึกษาอีกด้วย ปัจจุบัน กองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2529 0674-7 ต่อ 128, 239 หมายเลขโทรศัพท์ภายนอกและโทรสาร 0 2909 1428

 

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2909-1428 , เบอร์แฟกซ์ : 0 2909-1428
e-mail: arnont@vru.ac.th

เริ่มนับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้เข้าชม Web Hits