ผู้บริหาร |

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
e-mail: supot@vru.ac.th

ผศ.ปิยะ สงวนสิน
e-mail: piya.sa@vru.ac.th

ผศ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

(อ.ผึ้ง)
e-mail: pitchayanee@vru.ac.th

นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์

(พี่ฮวง)

e-mail: varaporn@vru.ac.th

 

งานบริหารงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีเพียงใจ เสือเอก

งานบริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)

e-mail:phiangjai@vru.ac.th

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

นางสาวกัลยา นันท์สำเภา

งานบริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)

e-mail:kullaya@vru.ac.th

งานส่งเสริมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)

e-mail:buatip@vru.ac.th

งานศิลปวัฒนธรรม

นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)

e-mail:Benjapak@vru.ac.th

นางสาวมาส ดอกสร้อย

งานบริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)

e-mail:mas@vru.ac.th

นางสาวศิรินันท์ จันทร์โฉม

งานบริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)

e-mail:sirinan@vru.ac.th

นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)

e-mail:maliwan.pan@vru.ac.th

นางสาวปรีญา สุขประเสริฐ

งานบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)

e-mail:priya.suk@vru.ac.th

 

 

นายอานนท์ มีสมบัติ

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)

e-mail:arnont@vru.ac.th

 

 

นายนุวัต มูหะหมัด

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)

e-mail:nuwat@vru.ac.th