ITA มรภ.วไลยอลงกรณ์

 

ITA

 1. คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
 2. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
 3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562
 4. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561
 5. แผนการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
 6. แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
 7. แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
 8. แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
 9. แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 11. นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 12. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562
 13. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
 14. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)
 15. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562
 16. รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2563
 17. รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2562

 18. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ
 19. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 20. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค.61 ถึง 31 มี.ค.62)
 21. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 22. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562


ITA | กองพัฒนานักศึกษา | มรภ.วไลยอลงกรณ์

01.-โครงสร้าง

02. ข้อมูลผู้บริหาร

03. อำนาจหน้าที่่

04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05. ข้อมูลการติดต่อ

06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่เกี่ยวกับนักศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษาและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับจ่ายเงินของกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ข้อกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ มาตรา ๗

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ (๕.๑.๑, ๕.๑.๒, ๕.๓.๗, ๕.๖.๑.๓, ๕.๘, ๕.๑๑)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพรบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

หลักเกณฑ์และวิธีการรับจ่ายเงินของกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

จัดซื้อ จัดจ้าง ชื่อ เบอร์โทร ร้านค้า

07. ข่าวประชาสัมพันธ์

- เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

- Facebook กองพัฒนานักศึกษา

- ภาพกิจกรรม | โครงการ |

08.Q&A | คำถาม - คำตอบ |

09. Social Network

- facebook กองพัฒนานักศึกษา. มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
- Youtube
- แอพพิลิเคชั่นดูผลการเรียน
- แอพพลิเคชั่นประเมินการให้บริการของบุคลากร

10. แผนดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13. คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

14. คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติ(ตุลาคม 62 – มีนาคม 63)

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17. E-Service

-- ระบบสารสนเทศนักศึกษาสำหรับผู้ปกครอง
- ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
- ระบบดูเกรด/จองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์
- ระบบการขอเอกสารและคำร้องสำหรับนักศึกษาผ่าน google form
- ระบบจัดการชั้นเรียน
- ระบบส่งเอกสาร มคอ.3 - มคอ.7
- ระบบสารสนเทศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- ระบบตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- ระบบทะเบียนนักศึกษา
- ระบบรับสมัครเรียน

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- เว็บไซต์งานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผน & การบริหารงานบุคคล
- การบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกรณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (ยังไม่มีผู้ร้องเรียน)

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (- แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ)

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36.แผนบริหารความเสี่ยง RM 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

37. การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

42. มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

44.ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2909-1428 , เบอร์แฟกซ์ : 0 2909-1428
e-mail: arnont@vru.ac.th

เริ่มนับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้เข้าชม Web Hits