วิสัยทัศน์ (Vision)

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และความภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

 

ปรัชญา (Philosophy) :

"คุณภาพนักศึกษา คือหน้าที่ของเรา"

 

พันธกิจ (Mission) :

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

  2. เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยกิจกรรม

  3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

  4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างรายได้จากงานศิลปวัฒธรรม

  5. ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าให้ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ


 

ค่านิยมองค์กร
Triple A


A – Activeness: ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
A – Adaptive: ปรับตัวได้ดี พร้อมนำความเปลี่ยนแปลง
A – Acceptance and Friendliness: เป็นที่ยอมรับและเป็นกัลยาณมิตร

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2909-1428 , เบอร์แฟกซ์ : 0 2909-1428
e-mail: arnont@vru.ac.th

เริ่มนับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้เข้าชม Web Hits