คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2565-2566

 

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2565

 

วาระการประชุมครั้งที่1-2565 (เดือนตุลาคม)

 

 

 

วาระการประชุมครั้งที่2-2565 (เดือนธันวาคม)

 

 

.

วาระการประชุมครั้งที่3-2566 (เดือนกุมภาพันธ์)

 

 

 

วาระการประชุมครั้งที่4-2566 (เดือนเมษายน)

 

 

 

 


 

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2566

วาระการประชุมครั้งที่1-2564 (กุมภาพันธ์)

วาระการประชุมครั้งที่2-2564

วาระการประชุมครั้งที่3-2564

วาระการประชุมครั้งที่4-2564

 

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2563

รายการงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม 2563

รายการงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เดือนสิงหาคม 2563

รายการงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2563

รายการงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ธันวาคม 2563

 

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2564

รายการงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เดือนกุมภาพันธ์ 2564


 

ภาพกิจกรรมการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา

ภาพกิจกรรมการประชุม ครั้งที่1-2563

ภาพกิจกรรมการประชุมครั้งที่2-2563

ภาพกิจกรรมการประชุมครั้งที่1-2564

ภาพกิจกรรมการประชุมครั้งที่2-2564

 

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2909-1428 , เบอร์แฟกซ์ : 0 2909-1428
e-mail: arnont@vru.ac.th

เริ่มนับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้เข้าชม Web Hits