1.

นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์

ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ

รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3.

นางศิริรัตน์ ทงก๊ก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดี กรุดทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิริ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8.

ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9.

นายวิกรม ปิติสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการ

10.

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11.

นายธงไชย อึ้งเจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12.

นายนพรัตน์ คุ้มศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13.

นายบุญยืน ผ่องใส

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14.

ดร.สุเทพ บุญซ้อน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร    

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16.

นายอภิชัย สุทธาโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17.

นายธีรภัทร์ รุ่งสว่าง

กรรมการโดยตำแหน่ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา

18.

นายนัทธพงศ์ กรองใจ

กรรมการโดยตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษา