วิสัยทัศน์ (Vision)
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ข่าวสมัครงาน

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ I น้องๆสนใจสอบถามได้นครับ
แนะนำบุคลากร นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ. (พี่อี๊ด)
งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

 

 

ข่าวรายวันกองพัฒนานักศึกษา

ข่าวรายวันกองพัฒนานักศึกษา

บริการศิษย์เก่า

  • ข้อมูลสารสนเทศ / นโยบาย / ยุทธศาสตร์
  • ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  • รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  • การจัดการความรู้ กองพัฒนานักศึกษา (KM)
  • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
แนะนำกองพัฒนานักศึกษา / รัก ณ กองพัฒ(นานักศึกษา) EP1 (กยศ. กรอ.)

 

แหล่งการเรียนรู้สำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

  • วไลยอลงกรณ์ แดนอาชีพ ตอน"ไอศกรีมนมผสมตาลสด"
  • วไลยอลงกรณ์ แดนอาชีพ ตอน "น้ำส้มคั้นผสมคอลลาเจน

 

ช่องทางการติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2909-1428 , เบอร์แฟกซ์ : 0 2909-1428
e-mail: arnont@vru.ac.th

เริ่มนับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้เข้าชม Web Hits